GRATIS

Do każdego zakupionego sprzętu fitness matę otrzymasz gratis :-)

Producenci

OPINIE


 

» przeczytaj wszystkie opinie

 

Sonda

Zapraszamy do głosowania
jeśli zakupisz sprzęt fitness to dlaczego ???

Polecany Sprzedawca

Regulamin

REGULAMIN

Mamy nadzieję, że poruszanie się po naszym sklepie i dokonywanie zakupów będzie dla Panstwa przyjemnoscia. Stworzylismy nowoczesny i szybki system w celu ułatwienia korzystania z naszej oferty.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczaja:

1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będaca osoba prawna, której przepisy szczególne przyznaja zdolnosć prawna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin niniejszy Regulamin swiadczenia usług droga elektroniczna w ramach sklepu internetowego fitness-sport.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) serwis internetowy dostępny pod adresem www.fitness-sport.pl, za posrednictwem którego Klient może w szczególnosci składać Zamówienia;

5. Towar produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DANTEX Daniel Żelaznowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o swiadczeniu usług droga elektroniczna ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie oswiadczenie woli Klienta, zmierzajace bezposrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, okreslajace w szczególnosci rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin okresla zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.fitness-sport.pl .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o swiadczeniu usług droga elektroniczna.

2.3. Sklep internetowy, działajacy pod  adresem www.fitness-sport.pl , prowadzony jest przez DANTEX Daniel Żelaznowski z siedziba w Szczecinie przy ul. Krasińskiego 44A/1

2.4. Niniejszy Regulamin okresla w szczególnosci:
    a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
    b) warunki i zasady składania droga elektroniczna Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
    c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług swiadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujacych minimalnych wymagań technicznych:
    a) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z właczona obsługa języka javascript lub
    b) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z właczona obsługa języka javascript,
    c) minimalna rozdzielczosć ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urzadzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa DANTEX Daniel Żelaznowski zastrzega sobie możliwosć ograniczenia swiadczenia usług za posrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostana o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci moga uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za posrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fitness-sport.pl oraz pobrać go i sporzadzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególnosci ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowia zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na tresć Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiazkowe.

3.4. DANTEX Daniel Żelaznowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do częsci lub całosci zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególnosci, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawda, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzajace w bład lub naruszajace prawa osób trzecich,

b.) dopuscił się za posrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególnosci dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopusci się innych zachowań, które zostana uznane przez DANTEX Daniel Żelaznowski za zachowania niezgodne z obowiazujacymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzace w dobre imię DANTEX Daniel Żelaznowski.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DANTEX Daniel Żelaznowski.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w zwiazku ze swiadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje srodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa swiadczonych usług, w szczególnosci srodki służace zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiazany jest w szczególnosci do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania tresci zabronionych przez przepisy prawa, np. tresci propagujacych przemoc, zniesławiajacych lub naruszajacych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócajacy jego funkcjonowania, w szczególnosci poprzez użycie okreslonego oprogramowania lub urzadzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciażliwy dla innych klientów oraz dla DANTEX Daniel Żelaznowski,

e.) korzystania z wszelkich tresci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiazujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za posrednictwem Sklepu internetowego należy wejsć na stronę internetowa www.fitness-sport.pl, dokonać wyboru towaru lub towarów wraz z podaniem ilosci sztuk, podejmujac kolejne czynnosci techniczne w oparciu o wyswietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia do momentu nacisnięcia przycisku Zamawiam Klient ma możliwosć modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru oraz jego ilosci. W tym celu należy kierować się wyswietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystajacego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyswietlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczace:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łacznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jesli występuja),

c.) wybranej metody płatnosci,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

f.) numeru zamówienia

g) adresu dostawy

h) danych kontaktowych klienta

i)  danych niezbędnych do wykonania przelewu, o ile klient dokonał wyboru płatnosci ,,PRZELEW NA KONTO

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tresci Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiazkowe oraz nacisnięcie przycisku Zamów.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oswiadczenie woli zawarcia z DANTEX Daniel Żelaznowski Umowy sprzedaży, zgodnie z trescia Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomosć e-mail zatytułowana ,,Przyjęto zamówienie , zawierajaca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomosci e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o tresci zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłka kurierska. Koszty dostawy (jesli takie zaistnieja) zostana wskazane w czasie składania Zamówienia i zostana wyróżnione czerwonym kolorem.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczac od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci moga uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za posrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fitness-sport.pl oraz pobrać go i sporzadzić jego wydruk.

5.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołaczenie do przesyłki zawierajacej Towar, faktury VAT. 

VI. Ceny i metody płatnosci

6.1. Ceny Towarów podawane sa w złotych polskich i zawieraja wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokosci stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwosć uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 05 1140 2004 0000 3102 2809 0486,

b.) płatnoscia w systemie DOTPAY.PL,  PRZELEWY24.PL, PAYPAL, PAYU

c.) zapłata karta płatnicza  akceptowana przez PolCard, tj. VISA, Mastercard, JCB, Diners Club, PolCard; obciażenie karty nastapi w momencie pomyslnej weryfikacji danych karty przez system transakcyjny (autoryzacyjny) PolCard, (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań)

d.) przelewem poprzez mTransfer dostępnym wyłacznie dla klientów mBanku

e) gotówka przy odbiorze towaru

f) poprzez system ratalny Santander Consumer Finanse

 

VII. Uprawnienie do odstapienia od umowy

7.1. Klientowi, będacemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstapienia od umowy zawartej na odległosć, bez podania przyczyny, składajac stosowne oswiadczenie na pismie, w terminie 14 dni i wysyłajac je na adres DANTEX Daniel Żelaznowski podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastapiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstapienia od umowy przez konsumenta jest wyłaczone w przypadku

- towarów wykraczajacych poza standardowa ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

7.4. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odległosć, umowa jest uważana za niezawarta. To, co strony swiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastapić niezwłocznie, nie póniej niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

DANTEX Daniel Żelaznowski ul. Krasińskiego 44A/1 ; 71-447 Szczecin chyba, że sklep wskaże inny adres.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniajacy brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczace Towarów

8.1. DANTEX Daniel Żelaznowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będacego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodnosć z Umowa sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okreslonym Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikajace z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacja@o2.pl . DANTEX Daniel Żelaznowski zobowiazuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. DANTEX Daniel Żelaznowski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialnosć z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jesli dokument gwarancyjny przewiduje taka możliwosć, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezposrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie swiadczenia usług droga elektroniczna

9.1. DANTEX Daniel Żelaznowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiazuje się usunać w rozsadnym terminie wszelkie nieprawidłowosci zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiazany jest niezwłocznie DANTEX Daniel Żelaznowski o wszelkich nieprawidłowosciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowosci zwiazane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: DANTEX Daniel Żelaznowski ul. Krasińskiego 44A/1 ; 71-447 Szczecin , mailowo pod adres info@fitness-sport.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego pod adresem https://www.fitness-sport.pl/pl/contact

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystapienia nieprawidłowosci zwiazanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. DANTEX Daniel Żelaznowski zobowiazuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DANTEX Daniel Żelaznowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadom własciwym zgodnie z postanowieniami własciwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DANTEX Daniel Żelaznowski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi własciwemu ze względu na siedzibę DANTEX Daniel Żelaznowski

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o swiadczeniu usług droga elektroniczna oraz inne własciwe przepisy prawa polskiego

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

BEZPIECZNY SKLEP

Wszystkie państwa zakupy są chronione certyfikatem SSL

RATY przez internet

Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu

LEASING przez internet

i-Leasing szybki leasing przez internet

Płatności

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Waluty

Statystyki

Produktów:
647
Kategorii:
193
Nowości:
1
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe